بالاخره تهتو قضیه پارک رفتن نیک رو درآوردم ای بابا اون دختره اشنا بوده اون روز این افراد با هم رفته بودن پارک:Nick Jonas, Frankie Jonas, Samantha Barks, and Lucie Jones  میبینید ؟ اون دختره فقط یه طرفدار چسبناک نبوده اون لوسی بوده اونا با هم رفته بودن... تازه اون روز بهشون خیلی هم تو پارک لندن خوش گذشتهبرای دیدن عکس به چند پست قبلتر مراجعه کنید