جو گفته احتمالا یک رقابت بین خودشو و David Henrie به وجود میاد .David Henrie همون برادر سلنا (الکس) توی ویزادز هست که اسمش جاستینه ...دلیل این حرفش هم نامزدیشون در امی اواردز هست.